y2002清爽

y2002清爽

初得病一二日,便成阳毒;或服药吐下后,变成阳毒。可畏哉,可畏哉,愚生過問是,甚大怖。

庞曰∶五种热病,肝肾二脏有逆证,心脾肺三脏亡逆证。善哉,子之言。

可不誡哉,道之元也。右解人常所不宜聞所不宜言所不宜用斷邪出真文。

書之為類,乃當共原共策,共記共誦讀之,乃以無奸也。以此往來復其故,隨天斗所指以明事。

一凝成天,天有上下八方,故為十也。安坐,為真人道之。

 庞曰∶五种热病,肝肾二脏有逆证,心脾肺三脏亡逆证。已善復惡,自與命戲耳。

Leave a Reply