MyGirl美媛馆20171115Vol269蔡文钰Angle61P

MyGirl美媛馆20171115Vol269蔡文钰Angle61P

若悸甚而心下痛甚,时闻水声,又当以十枣汤,决堤行水,不可因循姑惜,以酿寇仇也。疮家不可发汗,发汗则痉。

 心血不足为病者,血不足则火必旺。腹痛吐泻霍乱,有服理中汤、吴茱萸汤而愈者否?

夫疟之为病,多缘外邪伏于少阳,不能从转输而出,少阳居半表半里,邪欲从阳明而出则热,欲从太阴而入则寒。 此是热甚伤血,神昏无主。

 近来市习,一见耳肿,不问虚实,不辩外内,即以人参败毒散,加大力、连翘、银花、蒲公英,外敷三黄散,与蓝靛脚之类。桂枝汤宣散太阳之邪,故治之而愈。

兹特反复推详,愿后之来者,相参砥砺,恐未道根株处,尚祈再加润色。 [眉批]推论头痛有阳虚阴虚危候,析阴阳于微芒。

阴厥宜回阳,即四逆汤法之也。 方用附、桂之大辛大热为君,以补坎中之真阳。

Leave a Reply